Chen Gong (宫辰)'s HomepageEducation (教育背景)

  • 09/2007-06/2010: East China University of Science and Technology (ECUST), B.E.

  • 09/2010-05/2016: Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Ph.D.

  • 07/2014-06/2017: University of Technology, Sydney (UTS), Ph.D.

  • 2007.09-2010.06: 华东理工大学,工学学士;

  • 2010.09-2016.05: 上海交通大学, 工学博士;

  • 2014.07-2017.06: 悉尼科技大学, 工学博士.